Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji

07. februára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu supervízor/supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pozícia Supervízor/Supervízorka pre BSK
Počet voľných miest: 1
Termín vyhlásenia výberového konania 07.02.2022 – 16.02.2022
Predpoklad realizácie osobných pohovorov 17.02.2022
Termín nástupu 01.03.2022
Typ zmluvy: Dohoda o vykonaní práce

 Uchádzači/uchádzačky doručia v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“).

Povinnými prílohami Žiadosti sú:

  • Motivačný list,
  • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v SJ (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • Kópia dokladu o absolvovaní supervízneho výcviku;
  • Doklad preukazujúci skúsenosť s výkonom praxe supervízora.

Hlavnou náplňou práce  je najmä:

  • výkon supervízie v pomáhajúcich profesiách pre asistentov podpory zdravia a pre koordinátorov asistentov podpory zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách.

Ponúkaný plat: 32,60 €/hodina v hrubom, podľa počtu odpracovaných hodín dohody

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu :

Minimálne predpoklady a kritéria v zmysle § 84, odst. 8, Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.

  • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa;
  • akreditovaný supervízor;
  • preukázateľná skúsenosť s výkonom supervízie v pomáhajúcich profesiách;
  • minimálne 3-ročná prax.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

samostatnosť, flexibilita, empatia, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,  schopnosť riešiť konflikty.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia do 16.02.2022 (do 12,00 hod.) tieto dokumenty osobne, elektronicky alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. 

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Supervízor/Supervízorka pre BSK” na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku. Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

 V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte Mgr. Lenku Tóthovú – personalistku v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907/065220,

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 3B očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost