Účtovník/čka

6. marca 2019

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – „Účtovník/čka“.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite e-mail s predmetom „Účtovník/čka“ na e-mailovú adresu – alena.koperova@zdraveregiony.eu nasledovné dokumenty:

 • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
 • Motivačný list (max. 1 strana)
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Prípadné referencie/odporúčania – výhoda, nie je podmienkou

Kontaktná osoba:

Alena Koperová, expertka pre finančné riadenie

Tel.: 0905 172 386

Termíny:

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je do 13.3.2019 (streda) o 17:00 hod.

Uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá budú pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaná realizácia osobných pohovorov je v dňoch 14. – 20.3.2019 (štvrtok – streda).

Predpokladaný nástup je k 1.4.2019/dohoda.

Kvalifikačné požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie, Preukázateľné skúsenosti s vedením účtovnej agendy po dobu minimálne 3 rokov; Počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, INTERNET – pokročilý, ovládanie min. jedného účtovného softwaru na výbornej úrovni – podmienka.

Ďalšie požiadavky: odbornosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť, disciplinovanosť, skúsenosti a prax na pozícii účtovníka v štátnej správe – výhoda, ovládanie účtovného softvéru SOFTIP – výhoda.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Komplexné vedenie a spracovanie účtovných agend v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi organizácie, výkazníctva zamestnancov a dodávateľov vo vzťahu k finančnému riadeniu projektu;
 • Zodpovedá za správnosť a úplnosť účtovných zápisov v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi predpismi, vykonáva podporné činnosti súvisiace finančným zaúčtovaním projektu;
 • Zabezpečuje vedenie účtovníctva v rámci projektu;
 • Realizuje činnosti spojené s úhradou faktúr a riadnym zaúčtovaním výdavkov projektu;
 • Sleduje zostatky na účtoch;
 • Zabezpečuje likvidáciu faktúr a iných účtovných dokladov príslušných výdavkov projektu;
 • Spracováva ročnú účtovnú závierku organizácie;
 • Vykonáva finančnú kontrolu účtovných dokladov;
 • Vedie evidenciu nákladov, správne vedenie zúčtovaných vzťahov vrátane zúčtovania
  so štátnym rozpočtom
 • Vypracováva podklady ku konsolidácii účtovníctva verejnej správy
 • Podieľa sa na uzávierkových prácach (mesačné, ročné)
 • Obeh účtovných dokladov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi organizácie;
 • Vykonáva všetky potrebné odborné účtovnícke práce vo finančnej učtárni, ako aj na úseku evidencie zásob;
 • Mesačný reporting;
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu.

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce – Bratislava (kancelária)

Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019 (trvanie projektu).

Mzda je v rozmedzí 1 300 € – 1 450 € v hrubom mesačne, v závislosti od kvalifikácie a skúseností.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost