Asistenti podpory zdravia pred KHB

Tlačová správa 17.08.2020

Organizácia Zdravé regióny spustila ďalší projekt na boj proti pandémii COVID-19

V Trebišove otvorili Kontrolný hygienický bod, exteriérový stan, pri najviac využívanom vstupe do rómskej komunity. Ide o ďalší z projektov v rámci boja proti pandémii ochorenia COVID-19 príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny. Projekt, ktorý postupne organizácia rozšíri do ďalších častí Slovenska, pilotne spustili v meste Trebišov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trebišov, mestom Trebišov a mestskou políciou. Kontrolný hygienický bod slúži ako zázemie pre prácu asistentov podpory zdravia s obyvateľmi rómskych komunít počas pandémie COVID-19. Poskytujú im informácie ako sa chrániť pred ochorením, či usmerňujú osoby s cestovateľskou anamnézou. 

„Projekt je zameraný na účinnú a efektívnu prevenciu a ochranu zdravia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ako aj obyvateľov priľahlých obcí. Situácia týkajúca sa koronavírusu je momentálne v týchto regiónoch zastabilizovaná a pozorne monitorovaná asistentmi podpory zdravia.  Myslíme na všetky skupiny obyvateľov. Informácie ako chrániť pred nákazou seba a svojich blízkych je dôležité posúvať do všetkých kútov Slovenska. Oceňujem tento projekt a ďakujem jeho organizátorom a realizátorom, keďže prostredníctvom neho môžu vykonávať dôležitý monitoring, prevenciu a osvetu,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Externý stan, Kontrolný hygienický bod, bude možné využiť aj na ďalšie osvetové alebo preventívne aktivity organizácie Zdravé regióny. Príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva plánuje po vyhodnotení pilotného projektu v Trebišove, aj podľa epidemiologickej situácie, otvoriť najmenej 10 externých stanov, Kontrolných hygienických bodov, v ďalších obciach a mestách v rámci národného projektu „Korona Te Merel“.

„Myšlienkou na spustenie pilotného projektu boli skúsenosti našich terénnych pracovníkov, ktorí vykonávajú bezplatné poradenstvo na miestach s väčšinovým osídlením obyvateľstva marginalizovaných rómskych komunít. Zároveň, v prípade potreby, poskytujú osobné ochranné pomôcky pre ľudí, ktorí si ich bežne z dôvodu svojej znevýhodnenej socioekonomickej situácie nemôžu dovoliť. Chceli sme tak posilniť možnosť obyvateľov rómskych komunít brániť sa pred zavlečením ochorenia COVID-19 z vonkajšieho prostredia,“ zdôraznila riaditeľka  príspevkovej organizácie Zdravé regióny Tatiana Hrustič.

Projekt ocenil aj primátor mesta Trebišov, PhDr. Marek Čižmár: „Sme radi, že vzájomná spolupráca všetkých zaangažovaných zložiek pokračuje v podobe uvedeného projektu a zároveň vyjadrujeme presvedčenie, že aktivity zamerané na efektívnu prevenciu a ochranu zdravia prinesú požadované výsledky“.

Pred spustením pilotného projektu sa asistenti podpory zdravia zúčastnili na špecializovanom školení pod vedením epidemiológov, ktoré bolo zamerané na ochorenie COVID-19 a jeho prevenciu. Úlohou asistentov je vykonávať činnosti, ktoré sú zamerané na osvetu, prevenciu a edukáciu. Pri prevencii sa zamerajú na používanie osobných ochranných prostriedkov, dezinfekciu rúk a meranie telesnej teploty. V rámci poskytovania bezplatnej preventívnej edukácie informujú o základných odporúčaniach a nariadeniach súvisiacich s aktuálnou epidemiologickou situáciou na území Slovenska a vykonávajú pravidelný monitoring v tejto komunite. V rámci osvetovej činnosti poskytujú informácie o spôsobe a podmienkach predchádzania vzniku ochorenia COVID-19.

Asistenti podpory zdravia sa v Kontrolnom hygienickom bode sústreďujú aj na monitoring a usmerňovanie osôb s cestovateľskou anamnézou. Na základe pokynov úradu verejného zdravotníctva zisťujú krajinu, z ktorej navrátilci pricestovali (najmä z Veľkej Británie), pomôžu im registrovať a nahlasovať sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove, pripravujú zoznam osôb na testovanie a motivujú ich. Asistenti ich objednajú a pomôžu zabezpečiť príchod na mobilné odberové miesta. Taktiež spolupracujú pri kontrole dodržiavania domácej izolácie všetkých členov domácnosti. V prípade, ak sa u pacienta prejavia pozitívne výsledky, asistenti zisťujú jeho blízke kontakty a aktivity v uplynulom období.

Pracovníci Kontrolného hygienického bodu majú k dispozícií bezkontaktný teplomer, dezinfekciu na ruky a dezinfekciu na povrchy a oblečenia ale tiež aj osobné ochranné pomôcky – ochranné rúška a rukavice. Súčasťou pomôcok je aj printová informačná kampaň organizácie Zdravé regióny, zameraná na boj proti  pandémii koronavírusu (www.koronatemerel.sk).

Asistenti podpory zdravia pracujú na dennej báze v trojzmennej prevádzke od skorých ranných až do poobedňajších hodín. Celý tím riadi koordinátor asistentov podpory zdravia v spolupráci s mestom Trebišov, za aktívnej účasti príslušníkov mestskej polície, Rómskej poriadkovej služby a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove.

    Meranie teploty bezkontaktným teplomerom                           Dezinfekcia rúk v KHB                                  

Ochranné dezinfekčné prostriedky, osobné ochranné pomôcky, bezkontaktný teplomer, zoznam aktuálnych informácií a pokynov vydaných RÚVZ SR v Trebišove – súčasť výbavy Kontrolného hygienického bodu   Tlačená informačná kampaň organizácie Zdravé regióny, zameraná na boj proti pandémii COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevková organizácia ako súčasť Ministerstva zdravotníctva SR má za úlohu pomáhať rezortu zdravotníctva v oblasti riešenia pandémie COVID-19 v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.  Organizácia od januára 2017 úspešne realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Príspevková organizácia realizuje aj národný projekt Korona te merel, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a bol spustený 01.05.2020 s trvaním do 31.12.2021. Národný projekt je zameraný na realizáciu a rozvoj zdravotnej mediácie a osvety v MRK s primárnym zameraním na pandémiu COVID-19.

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách predstavuje súbor činností za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie. Aktivity a činnosti zameriava na sociálne determinanty zdravia, medzi ktoré patrí so zdravím súvisiace správanie, materiálne podmienky, psycho-sociálne faktory, bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti, zdravotná gramotnosť a štrukturálne obmedzenia – napr. diskriminácia, rasizmus, nízka úroveň vzdelania, súvisiaca legislatíva. 

V Bratislave, dňa 17.08.2020

Zdravé regióny

Zdroj foto: Zdravé regióny