Vitajte na stránkach príspevkovej organizácie Zdravé regióny

Realizované národné projekty:

NP Zdravé komunity

Hlavnou aktivitou projektu je vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie osvety zdravia v prostredí nemocníc v menej a viac rozvinutých regiónoch.

NP Zdravé komunity 2B

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ). Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

NP Zdravé komunity 3B

Cieľom projektu je zlepšiť prístup ľudí ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia (RCHSV) v Bratislavskom kraji ku kvalitným službám na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.

NP Korona te merel

Hlavným cieľom a aktivitou projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách s primárnym zameraním na pandémiu COVID-19. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Novinky

Voľné pracovné miesta